.Algemene Voorwaarden - Autovoorexport.nl
 1. Algemene Voorwaarden
 

Artikel 1.          Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Auto voor Export en een Wederpartij waarop Auto voor Export deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder cliënt: degene die Auto voor Export hetzij een overeenkomst sluit tot het leveren of ter beschikking stellen van zaken (daaronder begrepen auto’s, onderdelen, digitale diensten, documenten en registraties)
 3. Onder schriftelijk dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Auto voor Export , voor de uitvoering waarvan door Auto voor Export derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Auto voor Export en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 7. 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Auto voor Export niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2      Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Auto voor Export zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Een overeenkomst komt pas tot stand door uitdrukkelijk aanvaarding Auto voor Export een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de bedongen prestatie. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeven, zijn de offertes en aanbiedingen van Auto voor Export 5 dagen geldig in verband met de fluctuerende valuta koersen.
 • Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te heffen.
 • Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Auto voor Export kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van cliënt langs elektronische weg is geplaatst.
 • Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen steeds voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Auto voor Export derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Auto voor Export dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Auto voor Export heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Auto voor Export is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Auto voor Export de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien Auto voor Export gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Auto voor Export ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Auto voor Export zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Auto voor Export gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Auto voor Export bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden,

Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Auto voor Export is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Auto voor Export er kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • cliënt in verzuim is doordat hij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
 • aan cliënt (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;
 • ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op diens zaken ter zake van substantiële schulden en      dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;
 • cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ingrijpend wijzigt Import Registration’s B.V. of aan een derde overdraagt.
 1.  In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door cliënt aan Auto voor Export verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 2. Auto voor Export is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens cliënt nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van Auto voor Export op volledige schadevergoeding wegens schending door cliënt van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd Auto voor Export overigens ter zake toekomende rechten.

Artikel 5. Vertrouwelijke informatie

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen                                    teneinde de van de andere partij ontvangen informatie voor zover van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel. 6 Prijzen en tarieven 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

Artikel. 6.1 Facturering en betaling

 1. Facturering geschiedt door Auto voor Export voor levering of althans binnen twee werkdagen na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met cliënt overeengekomen.
 2. Betaling door cliënt dient te geschieden vóór levering.
 3. Door cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen,
 4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Auto voor Export is het cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting te verrekenen met een vordering van cliënt op op Auto voor Export uit welke hoofde dan ook.
 5. De betalingstermijn zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is cliënt dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand. Indien Auto voor Export door het verzuim van cliënt genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 150.00.
 6. In geval van niet of niet-tijdige betaling door cliënt dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op cliënt rustende verplichting is Auto voor Export gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten cq. te staken, onverminderd het recht van Auto voor Export om nakoming of vergoeding van haar schade van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van cliënt te vorderen.

Artikel 7 Levering en leveringstermijnen 1. Auto voor Export zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van cliënt de bestelde zaken leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van de bedongen diensten aanvangen, indien de bestelde zaak (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.
 2. Alle door Auto voor Export gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Auto voor Export of cliënt niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Auto voor Export of cliënt, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van voor exportImport of cliënt komt.
 2. In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door cliënt bestelde zaak tijdelijk niet meer voorradig is of andere onvoorziene omstandigheden, is Auto voor Export gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
 3. In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Auto voor Export of cliënt geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of ter beschikkingstelling van zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is Auto voor Export respectievelijk cliënt gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan cliënt geen vergoeding van door hem geleden schade van Auto voor Export vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.Artikel 9 Garantie

 1. Garantie op de geleverde zaken wordt alleen gegeven nadat dit uitdrukkelijk schriftelijk met cliënt overeengekomen is. Nooit zal een verdergaande garantie worden verstrekt, dan de garantie gegeven door de producent.
 2. Auto voor Export staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde zaak, dan wel voor de door de desbetreffende fabrikant gedane toezeggingen, waaronder bijvoorbeeld brandstofgebruik.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Auto voor Export blijft eigenaar van de aan cliënt geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de cliënt verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.
 2. De cliënt verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de cliënt op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens Auto voor Export heeft voldaan.


Artikel 11 Aansprakelijkheid van Auto Voor Export

 1. Indien Auto voor Export aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 1. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Auto voor Export is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Auto voor Export geleverde zaken, en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. Auto Voor Export is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor voor eventuele fouten of schaden
 1. Auto voor Export is voorts behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor door cliënt dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door cliënt of enige derde van door Auto voor Export geleverde of ter beschikking gestelde zaken, en/of diensten. Auto voor Export aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden (behoudens opzet of grove schuld). Indien mogelijk zal Auto voor Export haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan cliënt.
 1. Cliënt vrijwaart Auto voor Export in geval van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van Auto voor Export ingeschakelde derden nimmer aanspreken.
 1. Auto voor Export is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Auto voor Export aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Auto voor export toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Auto voor Export is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. Indien Auto voor export aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Auto voor Export beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Auto voor Export is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Auto voor Export of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 11.4 is Auto voor Export niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van zaken (voertuigen e.d.) tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12         Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 13       Intellectuele eigendom

 1. Auto voor Export behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Auto voor Export heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Auto voor Export partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door Auto voor Export met cliënt gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij dwingend rechtelijk bepalingen zich daartegen verzetten of tenzij Auto voor export kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
John Doe
John Doe@username
Read More
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
John Doe@username
Read More
I am slide content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Previous
Next
Exportverzekering

U heeft een auto verkocht en u zoekt een export verzekering? Koopt bij ons direct uw  export verzekering voor 2 weken geldig in de gehele EU en Marokko. 

Exportkenteken

Wilt u een auto in het buitenland registeren? Dan Moet het eerst voor export worden verklaard.

BPM Teruggaaf

Berekenen

Hier bij Auto Voor Export kunnen wij u helpen bij meer dan alleen het berekenen van uw voertuig.

AutovoorExport is sinds 1999 werkzaam in de automotive sector. Na 11 succesvolle jaren zijn wij in 2010 van start gegaan onder de naam autovoorexport.nl waarbij wij auto-export, auto-import, en tijdelijke verzekering service bieden. Daarnaast zijn wij vanaf 2012 actief bezig met BPM Berekenen.

Neem Contact met ons op

Indien u meer informatie wenst over de diensten van Auto Voor Export kunt u ons bellen of het contactformulier invullen.